Akdeniz Üniversitesi

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantı Tutanağı (15 Şubat 2013)

Akdeniz Üniversitesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER OFİSİ

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK) KARARLARI / TOPLANTI TUTANAĞIKarar /
Tutanak No :
2013/001
Tarih :
Saat :

15 Şubat 2013
10:30-12:00

Bologna Süreci
İlgi :
 
Bologna YıldızıBologna Yıldızı

Kararlar / Tutanak:

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK), 15 Şubat 2013 Cuma günü,  10:30-12:00 saatleri arasında Senato Odası’nda, Komisyon Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda ilk olarak, Üniversitemizin 2011 mali yılı ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı baz alınarak YÖKSİS Alanına online olarak girilen/girişi devam eden "BEK Raporu” ile ilgili görüşülmüştür. İkinci gündem maddesi olarak e-Akdeniz Otomasyon Sistemi üzerinde tanımlanan BS Bilgi Paketi Şablonlarının (C, D, E ve F) otomasyon üzerinden doldurulması ile ilgili görüşme yapılmıştır. Üçüncü gündem maddesi olarak Bahar Dönemi BS Anketlerinin (Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi, AKTS Anketi ve Öğrenci Memnuniyet Anketi) 18-22 Şubat 2013 tarihleri arsında İİBF ve Ziraat Fakültelerinde, 2012-2013 Güz yarıyılı için pilot uygulamalarının yapılması konusunda görüşülmüştür. Dördüncü olarak BS Anketlerinin BS takvimi çerçevesinde 2012-2013 Bahar Yarıyılı için notunu öğrenmek isteyen öğrencilere yönelik olarak uygulanması ile ilgili görüşmenin ardından Bologna Süreci Uyum çalışmaları hakkında genel bilgilendirme ve bilgi paylaşımının yapılması ile Toplantı sona ermiştir.

Bu kapsamda;

1. Üniversitemizin 2011 mali yılı ve 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı baz alınarak YÖKSİS Alanına online olarak girilen/girişi devam eden "BEK Raporu” ile ilgili olarak,

a) BEK raporlarının yasal dayanağı 20.11.2008 tarihli “Yükseköğretim Kurumları Bologna Eşgüdüm Komisyonu- BEK Çalışma İlkeleri” başlıklı Genel Kurul kararının 6. Maddesinin a bendinde yer alan BEK’in görevleri başlığı altında: “Bologna Sürecinin faaliyet alanlarına giren ve YÖK tarafından çerçevesi belirlenmiş olan konularda kurumun “Yıllık Eylem Planı”nı hazırlamak, uygulanmasını sağlamak; “Kurum Rapor”unu hazırlanacak yıllık ulusal rapora veri oluşturmak üzere, her yılın en geç Mayıs ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kurulu’na göndermek” şeklinde yer aldığının BEK üyeleri tarafından unutulmaması gerektiğine,

b) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından üniversitemizin lisans, önlisans, y.lisans ve doktora  program bilgileri ile YÖKSİS alanında açık bulunan program bilgilerinin karşılaştırılarak YÖK nezdinde bilgilerin düzeltilmesi için girişimde bulunulmasına,

c) YÖKSİS alanına online veri giriş alanı hala açık olduğu için eksik veri girişi olan Porgramların Program Başkanları tarafından veri girişinin ivedilikle tamamlanmasına,

d) Online veri girişi yapılan formların program başkanları tarafından çıktısının alınarak imzalı ve paraflı olarak UİO ofisine gönderilmesi ve burada arşivlenmesi iş ve işlemlerinin devam edilmesine,

2. e-Akdeniz Otomasyon Sistemi üzerinde tanımlanan BS Bilgi Paketi Şablonlarının (C, D, E ve F) otomasyon üzerinden doldurulması ile ilgili olarak;

a) C, D ve E Şablonlarındaki her madde otomasyon üzerinden tanımlandığı için Türkçe ve İngilizce olarak veri girişinin yapılmaya başlanmasına,

b) Üniversitemiz MEYOK Toplantılarında Program Koordinatörlükleri belirlendiği için ortak programların ortak program yeterliliği yazabileceklerine,

c) Ancak her bir MYO Birimimizin Misyon-Vizyonu ile Birim-Bölüm Yeterlikileri farklı olacağından bu alanların birimlerimizce yetkilendirilecek kişiler tarafından doldurulmasına,

d) C Formunda yer alan Birim Yeterliliklerinin daha önce birimlerimize düzenlenen 32 bilgi paylaşımı toplantısında da tekrarlandığı üzere birimdeki tüm program yeterliliklerinin toplamından ziyade en üstte yer alacak bir çatı işlevi görecek yeterlilikler şeklinde yazılmasına,

e) Program Yeterliliklerinin TYYÇ’deki Alan Yeterlilikleri temelli yazılmasına ancak Otomasyon Sistemi üzerinden kelime ya da tanım eşleştirme şeklinde bir denetim mekanızmasından ziyade Bölüm-Program Kurullarının denetimi sonrasında otomasyon sistemine ilgili Yeterliliklerin giriş işlemlerinin yapılmasına,

f) F Formunda yer alan Ders Kazanımları-Program Yeterlilikleri İlişkilendirme Tablosunun otomasyon sistemi üzerinden tanımlanmasının ardından ilgili kurularda görüşülerek kararlaştırılan tablo bilgilerinin otomasyon sistemine girilmesine,

3. Bahar Dönemi BS Anketlerinin (Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi, AKTS Anketi ve Öğrenci Memnuniyet Anketi) tüm birimlere açık olarak yapılmadan önce 18-22 Şubat 2013 tarihleri arasında İİBF ve Ziraat Fakültelerinde, 2012-2013 Güz yarıyılı için pilot uygulamalarının yapılmasına,

4. Pilot uygulamalar sayıca az olacağı için ilgili cevapların geri bildirimlerde istatistiki bir değer olarak alınmamasına,

5. Pilot uygulamanın ardından anketin Bahar Dönemi için tüm öğrencilere notunu öğrenmek istediğinde bir zorunluluk olarak yapılmasına,

6. Her bir ders ve öğretim elemanı için anket yapılacağı göz önünde bulundurularak öğrencinin karşısına her bir ders/öğretim üyesi için anket formlarının farklı renklerde getirilmesine bu sayede dikkatin artırılabileceğine,

7. Anket Yönetim Sistemi (AYS) yazılımını yapan Merlon firması, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü/ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Burhan Özkan, Bilgi İşlem Daire Bşk. Vek. Yrd. Doç. Dr. Murat Turhan, Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu Uzman Cem Sakarya’nın katılımı ile AYS Teknik Şartnamesinde yer alan maddelerin görüşüleceği bir toplantı düzenlenmesine,

8. Söz konusu toplantıda firma ile görüşülerek geri bildirimlerin şube bazında alınarak ilgili birimlerimize gönderilmesinin sağlanmasına,

9. Anketlerin geri bildirimleri sonucundaki yaptırımların (Disiplin Hukuku boyutu, atama-yükseltme kriteri olarak alınıp alınamayacağı, Performans göstergelerinde bir unsur olarak yer alıp alamayacağı vb.) tespit edilmesine,

10. Öğrencilerin dört anketi ard arda çözme konusunda isteksiz davranacağı bu durumda anket güvenilirliğinin zayıflayabileceği göz önünde bulundurularak Öğrenci Memnuniyet Anketinin diğer üç anketten farklı olarak 21-27 Mart 2013 tarihleri arasında yapılmasına,

11.  AKTS Anketlerinin sonuçlarının her yıl müfredata yansıtılıp yansıtılmayacağı ya da hangi sonuçlar sonucunda yansıtılacağı ile ile ilgili olarak bir “AKTS Komisyonu” oluşturulmasına,

12. Hazırlık sınıfları otomasyon sistemi üzerinden henüz tanımlanmadığı için 2012-2013 eğitim öğretim yılı için BS Anketlerinin bu sınıflarda yapılmamasına,

13. Anket Yönetim Sistemi üniversitemizde uygulanmak istenen her türlü anketin yapılmasına imkan verecek şekilde düzenlendiği için konu ile ilgili birimlerimizin haberdar edilmesine ve Bologna kapsamında dış paydaşlarımız olarak mezunlarımızın görüş ve önerileri büyük önem taşıdığı için bu kapsamda mezunlarımıza yönelik bir anket çalışması yapılması ile ilgili iş ve işlemlerin öncelikli olarak başlatılmasına  karar verilmiştir.

Katılımcılar:

 • Prof.Dr.Muharrem Kılıç
 • Prof.Dr.Burhan Özkan
 • Prof.Dr. İsmail Üstünel (Katılmadı)      
 • Prof. Dr. Mustafa Erkan            
 • Prof.Dr.Mustafa Kınsız (Yerine Yrd. Doç. Dr. Salih Özemici)
 • Prof.Dr.M.Soner Balcıoğlu        
 • Doç. Dr. Hakan Er         
 • Doç.Dr. Ahmet Ayhan  
 • Doç. Dr. Erol Gürpınar (Yerine Öğr. Gör. Dr. Bahri Gürpınar)           
 • Doç.Dr. Bahattin Özdemir        
 • Doç.Dr. Davut Karayel  
 • Doç.Dr. Ramazan Göktürk        
 • Doç.Dr. Aynur Kazaz    
 • Doç.Dr. Hüseyin Koçak            
 • Doç.Dr.Alpay Güvenç   
 • Doç.Dr. Emine Efe        
 • Doç.Dr. Mustafa Gülmez          
 • Doç.Dr. Süleyman Akhan         
 • Yrd. Doç. Dr. Rıfat Atay          
 • Yrd. Doç. Dr. Enver Güner       
 • Yrd. Doç. Dr. Kemal Reha Kavas
 • Yrd. Doç. Dr. Engin Üngüren (Katılmadı)       
 • Yrd. Doç. Dr. Murat Turhan     
 • Yrd.Doç.Dr.Muharrem Gençtürk(Katılmadı)   
 • Yrd.Doç.Dr Güven Dinç           
 • Yrd. Doç. Dr. Önder Bilgin (Yerine Öğr. Gör. Neşe Ağbaşoğlu)
 • Yrd. Doç. Dr. Mehmet Erdoğan(Katılmadı)                
 • Öğr. Gör. Serhan Yaylacı          
 • Öğr. Gör. Altuğ Erkan   
 • Öğr. Gör. Mehmet Öztürk
 • Öğr. Gör. Emine Çatal
 • Arş. Gör. Dr. Saliha Hallaç
 • Uzm. Emel Kahraman    
 • Uzm. Dilek Hale Aybar 
 • Yunus Topal(Katılmadı)

 

 

  

 

Akdeniz Üniversitesi, Bologna Koordinatörlüğü, Rektörlük Binası, Kampüs
Tel: +90-242-310 6012 / 310 1641 - Faks: +90-242-227 5384
E.posta: iro@akdeniz.edu.tr, bologna@akdeniz.edu.tr
Url: http://uio.akdeniz.edu.tr/tr, http://bologna.akdeniz.edu.tr

Sayfa Özeti: Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantı Tutanağı (15 Şubat 2013)

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi