Akdeniz Üniversitesi

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantı Tutanağı (19 Ekim 2012)

Akdeniz Üniversitesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
BOLOGNA
KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BOLOGNA EŞGÜDÜM KOMİSYONU (BEK)
KARARLARI / TOPLANTI TUTANAĞI
Karar /
Tutanak No :
2012/002
Tarih :
Saat :

19 Ekim 2012
10:00-12:00

Bologna Süreci
İlgi :
 
Bologna YıldızıBologna Yıldızı

Kararlar / Tutanak:

Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK), 19 Ekim 2012 Cuma günü, 10:00-12:00 saatleri arasında Senato Odasında toplanmıştır. Toplantı Rektör Yardımcısı ve BEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç’ın açılış konuşması ile başlamıştır. Toplantı Rektör Danışmanı ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Prof. Dr. Burhan Özkan tarafından Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi ve Bologna Süreci Uyum çalışmaları” konusunda bir sunum yapılmasıyla devam etmiştir. Toplantıda daha sonra Bologna Süreci Çalışmaları 2012-2013 Eğitim-Öğretim Dönemi Faaliyet Takvimi ile ilgili görüşme yapılmıştır. Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerinin alınması ile sona ermiştir.

Bu kapsamda;

 1. Bugüne kadar Bologna Süreci çalışmalarının üniversitemizin tüm Birimlerinde etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 8 Aralık 2010 tarihinde oluşturulan Bologna Koordinatörlüğü (ABKO) tarafından yürütülen Bologna Süreci faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Uluslararası İlişkiler Ofisi çatısı altında yürütülmeye devam edileceğinin Bologna Süreci ve Uluslararası İlişkiler Ofisi web sayfasından duyurulmasına,
 2. Uluslararası İlişkiler Ofisi yapılanmasından önce Birimlerimiz tarafından yapılan BS uyum çalışmaları ile ilgili olarak gerçekleştirilen faaliyetler ve gelişmeler konusunda Bologna Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan ve Rektörlük Makamına sunulan Rektörlük Brifing Dosyaları uygulamasının Ofis bünyesinde oluşturulan Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu (UİK) tarafından devam ettirilmesine,
 3. Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamında oluşturulan ve çok yararlı eğitim seminerleri düzenleyen Program Geliştirme ve Ölçme-Değerlendirme (PGÖD) Komisyonunun yeni eğitim-öğretim döneminde de faaliyetlerinin devam ettirilmesine,
 4. Bologna Koordinatörlüğü tarafından BS Süreci, Müfredat Revizyonu iş takvimi ve iş paketleri, AKTS anketlerinin uygulanması ve değerlendirilmesi, Diploma Etiketi konularında bugüne kadar düzenlenen 32 Bilgi Paylaşımı Toplantısının sürecin tüm birimlerimizde içselleştirlmesine amacına büyük hizmetler ettiği göz önüne alınarak önümüzdeki dönemde de talep eden tüm birimlere yönelik BS Bilgilendirme Toplantılarının sürdürülmesine,
 5. Daha önce Bologna Koodinatörlüğü bünyesinde oluşturulan ve Kurul Başkanı tarafından haftalık olarak toplanan Bologna Süreci Koordinasyon Kurulu çalışmalarının UİK bünyesinde aylık olarak sürdürülmesine,
 6. Bologna Süreci norm ve ilkelerinin üniversitemizdeki içselleştirilme çalışmalarının aynı kararlılık ve çalışma temposu ile Uluslararası İlişkiler Ofisi çatısı altında devam ettirilecek olmasına karşın Bologna Eşgüdüm Komisyon (BEK)’larının üniversitelerdeki Bologna Süreci uyum çalışmalarının yürütülmesinden birinci derece sorumlu olduklarına,
 7. BEK, BS Koordinasyon Kurulu ve Bologna Koordinatörlüğü başta olmak üzere üniversitemizin tüm birimlerinde yürütülen BS uyum çalışmalarında 2012 yılı içerisinde gösterilen kararlılığın ve çalışma temposunun 2013 yılı içerisinde de sürdürülmesine,
 8. Üniversitemiz üst yönetimi başta olmak üzere üniversitemizin tüm Birimlerinin Sürece katılım ve katkılarının etkin bir şekilde sürmesi sonucunda 2013 yılı içerisinde AKTS Etiketi başvurusunun yapılmasına,
 9. 2013 yılı AKTS Etiketi başvurusunda Ders Bilgi Paketlerinin Türkçe ve İngilizce versiyonlarının eksiksiz olarak yayınlanması hayati önem taşıdığından konu ile ilgili olarak eksiklikleri olan birimlerimizin bunu ivedilikle tamamlamalarına,
 10. Toplantıda yapılan sunumda yer aldığı üzere 26-27 Nisan 2012 Bologna Bakanlar Konferansı sonucunda yayınlanan Bükreş Bildirgesine göre Üniversitemizdeki 2012-2015 Bologna Süreci Çalışmalarının aşağıda sıralanan öncelik alanlarına göre belirlenmesine;
  1. Eğitim programlarımızın istihdam edebilirliği, hayat boyu öğrenmeyi ve girişimcilik becerilerini artıracak şekilde geliştirilmesi,
  2. Üniversitemizdeki AKTS ve DE uygulamalarının öğrenme kazanımları temelli olması,
  3. Üniversitemizdeki Öğrenci merkezli öğrenme ve yenilikçi öğretme yöntemlerini güçlendirecek koşulların oluşturulması, öğrenciler ve diğer paydaşların tüm yönetişim seviyelerinde yer almasının sağlanması,
  4. Bologna reformlarının daha iyi uygulanması amacına yönelik olarak “akran öğrenmesi” ve “önceki öğrenmenin tanınması” konusunda Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından daha fazla bilgi edinilmesi,
  5. Öğrencilerimizin istihdam edilebilirliğini ve verilen yükseköğretimin kalitesini artırmak amacıyla “hareketliliğinin” artırılması,
 11. Toplantıda sunumu yapılan Bologna Süreci Çalışmaları 2012-2013 Eğitim-Öğretim Dönemi Faaliyet Takvimine tüm birimlerimizce eksiksiz olarak uyulmasına, bu kapsamda;
  1. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı sorumluluğundaki BS Bilgi Paketi Şablonlarının (A-B-C-D-E-F ve G Tabloları) yeni e-Akdeniz Otomasyon Sistemi üzerinden giriş işlemlerinin tamamlanarak 1 Ocak 2013 tarihine kadar üniversitemiz ana web sayfasının görselliği yüksek bir alanında Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmasına,
  2. AKTS Anketi ile Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketlerinin Güz Dönemi için 17-28 Aralık 2012, Bahar Dönemi için ise 13-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında Anket Yönetim Sistemi (AYS) üzerinden yapılmasına,
  3. Öğrenci Memnuniyet Anketinin 21-27 Ocak 2013 tarihleri arasında AYS üzerinden yapılmasına,
  4. 18-29 Şubat 2013 tarihleri arasında her bir eğitim düzeyinde Paydaş Görüşlerinin alınmasına,
  5. Bahar Dönemi BEK Toplatısının 15 Ocak 2013 tarihinde yapılmasına,
 12. Bologna Süreci Çalışmaları 2012-2013 Eğitim-Öğretim Dönemi Faaliyet Takviminin tüm birimlerimize üst yazı ile gönderilmesine,
 13. BS kapsamındaki anket çalışmalarının (Öğrenci Memnuniyet Anketi, Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketi ve AKTS Anketi) Anket Yönetim Sistemi (AYS)’nin eAkdeniz Otomasyon Sistemine dahil edilmesi sonrasında Otomasyon Sistemi üzerinden yapılacak olmasından dolayı çalışmaların tamamlanmasının ardından sistemin tüm birimlerimize açılmadan önce bazı birimlerimizde pilot uygulamaların yapılarak daha sonra tüm üniversiteye yaygınlaştırılmasına,
 14. Yükseköğretimdeki yeni gelişmeler üniversitelerin Uluslararası İlişkiler Ofisleri, Bilgi İşlem ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlıklarına yeni ve çok önemli görevler yüklediğinden üniversitemizdeki bu Birimlerin yeni oluşan ve gelişen koşulları karşılayacak şekilde daha rekabetçi, işlevsel ve etkin bir yapıya kavuşturulması çalışmalarına hız verilmesine,
 15. Yeni yasal düzenlemeler ve gelişmeler eğitim-öğretimde üniversitelerin faaliyet gösterdiği her alanda Kalite Güvencesinin sağlanmasını zorunlu hale getirdiğinden gelecek yıllarda üniversitemizde bütüncül bir kalite yönetimi organizasyonuna gidilmesi için şimdiden yeni ve kararlı adımların atılmasına,
 16. Bilgi İşlem Daire Başkanı Yrd.Doç. Dr. Murat Turhan’ın 2012-2013 eğitim-öğretim yılı Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) üyesi olarak görevlendirilmesine,
 17. 08 Kasım 2012 tarihinde YÖK Konferans Salonunda verilecek olan “BEK Raporu Veri Girişi Eğitimi”ne üniversitemizden katılımın sağlanmasına ve daha sonra konu ile ilgili olarak BEK üyelerine bilgilendirme yapılmasına,
 18. 2012-2013 eğitim-öğretim yılı güncel Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) listesinin YÖK’e gönderilmesine karar verilmiştir.

Katılımcılar:

 • Prof. Dr.Muharrem Kılıç
 • Prof. Dr.Burhan Özkan
 • Prof.Dr. İsmail Üstünel
 • Prof. Dr. Mustafa Erkan (Katılmadı)
 • Prof. Dr. Mustafa Kınsız (Yerine- Yrd.Doç.Dr. Hümset Seçkin)
 • Prof. Dr. M.Soner Balcıoğlu (Katılmadı)
 • Doç. Dr. Erol Gürpınar (Yerine-Doç.Dr. Yeşim Şenol)
 • Doç.Dr. Davut Karayel
 • Doç.Dr. Ramazan Göktürk (Katılmadı)
 • Doç.Dr. Aynur Kazaz
 • Doç. Dr. Hakan Er
 • Doç.Dr. Hüseyin Koçak
 • Doç.Dr. Ahmet Ayhan
 • Doç. Dr. Kazım Develioğlu (Yerine-Yrd. Doç. Dr. Engin Üngürem)
 • Doç.Dr. Bahattin Özdemir (Katılmadı)
 • Doç. Dr.Alpay Güvenç (Yerine-Öğr.Gör.Bahri Gürpınar)
 • Doç.Dr. Emine Efe
 • Doç.Dr. Mustafa Gülmez (Yerine-Yrd.Doç.Dr. Filiz Angay Kutluk)
 • Yrd. Doç.Dr. Güven Dinç
 • Yrd. Doç.Dr. Mehmet Erdoğan (Katılmadı)
 • Yrd. Doç.Dr. Muharrem Gençtürk (Katılmadı)
 • Yrd. Doç. Dr. Kemal Reha Kavas
 • Yrd. Doç.Dr. Süleyman Akhan
 • Yrd. Doç. Dr. Rıfat Atay
 • Yrd. Doç. Enver Güner
 • Yrd. Doç. Dr. Murat Turhan
 • Yrd. Doç. Dr. Önder Bilgin (Yerine-Öğr.Gör.Neşe Ağbaşoğlu)
 • Öğr. Gör. Yusuf Kaplan (Yerine-Öğr.Gör. Mehmet Öztürk)
 • Öğr. Gör. Altuğ Erkan
 • Uzm. Emel Kahraman
 • Uzm. Dilek Hale Aybar
 • Şükrü Sevren (Katılmadı)
Akdeniz Üniversitesi, Bologna Koordinatörlüğü, Rektörlük Binası, Kampüs
Tel: +90-242-310 6012 / 310 1641 - Faks: +90-242-227 5384
E.posta: iro@akdeniz.edu.tr, bologna@akdeniz.edu.tr
Url: http://uio.akdeniz.edu.tr/tr, http://bologna.akdeniz.edu.tr

Sayfa Özeti: Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) Toplantı Tutanağı (19 Ekim 2012)

Anahtar Kelimeler:

Duyuru Arşivi