Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi Bologna Süreci: Öğrenen Kampüs

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 20 Kasım 2008 tarihli Genel Kurul toplantısıyla Bologna Sürecinin Türkiye’de uygulanmasının yaygınlaştırılması amacıyla Yükseköğretim Kurumlarında yürütülen Bologna Süreci çalışmalarını koordine etmek üzere Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) oluşturulmasını kararlaştırmıştır. Sözkonusu karar doğrultusunda 26 Aralık 2008 tarihinde  Akdeniz Üniversitesi Bologna Eşgüdüm Komisyonu  kurulmuştur.

Üniversitemizde Bologna Süreci çalışmalarını  koordine etmek üzere 8 Aralık 2010 tarihinde Prof. Dr. Burhan ÖZKAN Bologna Süreci Kurum Koordinatörü olarak görevlendirilmiştir. 24 Aralık 2010 tarihinde de Yrd. Doç. Dr. Sibel Mehter AYKIN Bologna Süreci  Koordinatör Yardımcısı olarak atanmıştır. Koordinatörlerin atanmasını  takiben Bologna Süreci çalışmalarının üniversitemizin tüm Birimlerinde etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bologna Koordinatörlüğü  (ABKO) oluşturulmuştur.

Bologna  Süreci Koordinatörlüğü tarafından öncelikle Bologna Sürecine uyum çalışmaları açısından üniversitemizdeki mevcut  durum  ortaya konulmuştur. Daha sonra Bologna Süreci çerçevesinde  izlenecek strateji ve eylem planı ile  bu  eylemleri gerçekleştirecek Organizasyon yapısı üzerinde çalışılmıştır. Bologna Süreci Koordinatörlüğü tarafından  katılımcı bir yaklaşım gözetilerek önerilen Bologna Süreci organizasyon yapısına göre üniversitemizin tüm akademik Birimlerinde  yürütülecek olan Akdeniz Üniversitesi Bologna Süreci çalışmalarında 651 pozisyon bulunmakta olup toplam  451 kişi görev almıştır.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muharrem CERTEL Başkanlığında gerçekleştirilen 24 Aralık 2010 tarihinde yapılan Bologna Eşgüdüm Komisyonu toplantısında Komisyon  üyelerine Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Burhan ÖZKAN tarafından Akdeniz Üniversitesi’nin Bologna Süreci Stratejisi” ve “Eylem Planı” konusunda sunum yapılmıştır. Toplantıda ayrıca Bologna Eşgüdüm Komisyonu üyeleri yenilenerek, Bologna Sürecinin temel alanlarını oluşturan “Yeterlilikler Çerçevesi”, “Diploma ve Derecelerin Tanınması”, “Kalite Güvencesi” ve “Öğrenci Katılımı ve Sosyal Boyut” konularında üniversitemizdeki çalışmalara öncülük edecek Birim Koordinatörleri, Alt Kurul Üyeleri ve  Koordinasyon Kurulu Üyeleri belirlenmiştir.

Bologna  Süreci Koordinatörlüğü, 24 Aralık 2010 tarihli toplantısını takiben Bologna Süreci Stratejisi ve Eylem Planı ile ilgili  alınan kararları hayata geçirme çalışmalarına başlamıştır. Bu doğrultuda Bologna Süreci Organizasyonunda yer alan tüm Kurulların ve Birim Koordinatörlerinin "Görev tanımları "nın  belirlenmesi ve Akdeniz Üniversitesi Bologna Süreci Koordinatörlüğü web sitesinin hazırlanması çalışmalarına öncelik verilmiştir.  Bologna Süreci Koordinatörlüğü web sayfası ; Bologna Sürecine ilişkin bilgilerin bulunabileceği, üniversitemizde Süreç ile ilgili yürütülen tüm çalışmaların, toplantılarda alınan kararların/tutanakların yer aldığı şeffaflık, görünürlük ve   dinamik bir veri tabanı işlevi görme esasına  göre tasarlanmıştır.

24 Aralık 2010 tarihli Bologna Eşgüdüm Komisyonu kararı ile oluşturulan Bologna Süreci Koordinasyon Kurulu 7 Ocak 2011 tarihinde ilk toplantısını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muharrem CERTEL başkanlığında gerçekleştirmiştir. Bologna Süreci Kurum Koordinatörü Prof. Dr. Burhan ÖZKAN  ve Koordinatör   Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Sibel Mehter AYKIN tarafından yapılan sunumu takiben Bologna Süreci  uyum çalışmalarına ilişkin Görev Tanımları karara bağlanmıştır. Buna göre; Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar ve Meslek Yüksekokulları Bologna Sürecine uyum için gerekli dönüşümü bizzat gerçekleştirecek uygulayıcılardır.

Bologna Süreci Koordinatörlüğü tarafından “Yeterlilikler Çerçevesi”, “Diploma ve Derecelerin Tanınması”, “Kalite Güvencesi Sistemi”, “Öğrenci Katılımı ve Sosyal Boyut” Alt Kurullarının kendi özel alanlarına yönelik görüş ve önerilerde bulunan ihtisas komisyonları şeklinde çalışması öngörülmüştür.  Bologna Süreci Koordinatörleri ile Alt Kurulların başkanlar düzeyinde temsil edildiği ve Başkanlığı  Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Muharrem CERTEL tarafından  yürütülen Koordinasyon Kurulu tabandan gelen önerilerin karara bağlandığı bir mercidir. Bologna Eşgüdüm Komisyonu Bologna uzmanları havuzu niteliğindedir. Bologna Süreci Koordinatörlüğü ise Akdeniz Üniversitesi Bologna Süreci stratejisinin oluşturulduğu Rektörlük Birimidir. 7 Ocak 2011 tarihinde yapılan Koordinasyon Kurulu toplantısında Uzman Emel KAHRAMAN Bologna Süreci Koordinatörlüğü sekretaryasını yürütmek üzere Koordinatörlükte  görevlendirilmiştir.

Akdeniz Üniversitesi Bologna Süreci eylem planının ilk adımını oluşturan Kurumsal Eğitim Çalıştayı-I Bologna Süreci Koordinatörlüğü  tarafından 13 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz  Rektörü Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE'nin açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektör Danışmanı ve AKTS/Erasmus Koordinatörü Prof. Dr. Miraç AKÇAY ile Anadolu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan MANDAL sunum yapmışlardır.Üniversitemizin tüm Akademik Birim yöneticilerinin ve Bologna Süreci Organizasyonunda görev alan  öğretim elemanlarının katıldığı çalıştayda “Bologna Süreci ve Yükseköğretim Sistemindeki Gelişmeler” ile “Yükseköğretim Sisteminde Kalite Güvencesi Süreci” konuları tartışılmıştır.

Bologna Süreci Koordinatörlüğü tarafından geliştirilen çalışma düzeni uyarınca; üniversitemizde  Bologna Süreci  çalışmalarının öngörülen takvim ve hedefler çerçevesinde yürütülmesinden tüm Birimler (Bologna Süreci Koordinatörlüğü, Bologna Eşgüdüm Komisyonu, Koordinasyon Kurulu, Alt Kurullar, Birim Koordinatörleri, Birim Sorumluları ve Birim Çalışma Grubu Üyeleri) Rektörlüğe karşı müteselsilen sorumludur. Bu kapsamda ilgili Birimler ve Kurullar periyodik olarak toplanıp, yapılan çalışmaları ve alınan kararları tutanağa bağlamakla yükümlüdür.  Kurumsal yapılanmanın tesis edilmesini takiben Bologna Koordinatörlüğü tarafından Müfredat Revizyonu iş paketleri oluşturulmuş ve ayrıntılı eylem planı çıkarılmıştır. Koordinatörlük tarafından proje yönetimi mantığı yaklaşımına göre yürütülen Akdeniz Üniversitesi Bologna Süreci iş paketleri ve eylem planına göre  tüm akademik Birimlerde Müfredat Revizyonu çalışmalarının 13 Mayıs 2011 tarihine kadar  tamamlanması gerekmektedir.

Bologna Süreci Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Müfredat Revizyonu iş  takvimi ve iş  paketleri 4 Şubat 2011 tarihli Koordinasyon Kurulunda  Bologna Kurum Koordinatörü Prof.Dr. Burhan ÖZKAN tarafından kurul üyelerine sunulmuş ve karara bağlanmıştır. Aynı gün Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Muharrem CERTEL  başkanlığında gerçekleştirilen Bologna Süreci  Birim Koordinatörleri toplantısında Müfredat Revizyonu ayrıntılı iş  takvimi ve  iş  paketleri konusunda üniversitemiz Birim temsilcilerinden oluşan Birim Koordinatörlerine Bologna Koordinatörü Prof.Dr. Burhan ÖZKAN tarafından ayrıntılı bir sunuş yapılmıştır. Birim Koordinatörleri toplantısında Bologna Süreci Koordinatörlüğü tarafından önerilen Müfredat Revizyonu ayrıntılı iş  takvimi ve  iş  paketlerinin aynen uygulanması benimsenmiştir.

Bologna Süreci uyum çalışmalarının en önemli aktörlerinden birisi olan öğrenciler için Bologna Koordinatörlüğü web sayfasında "Öğrenci Köşesi" açılmıştır. Öğrenci köşesinde Bologna Süreci  ile ilgili öğrencilere  yönelik  bilgilendirme yapılması  ile  öğrencilerin görüş ve önerilerinin alınması amaçlanmıştır. Ayrıca  "Öğrenen Kampüs" anlayışından hareketle Bologna süreci ve öğrenciler açısından önemi, AKTS anketleri konularında üniversitemiz öğrencilerine yönelik olarak 11 ve 14 Şubat 2011 tarihlerinde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Bologna  Süreci Koordinatörlüğü tarafından  7-11 Şubat 2011 tarihleri arasında Üniversitemiz  Birimleri ziyaret edilerek Bologna Süreci, Müfredat Revizyonu ayrıntılı iş takvimi ve iş paketleri ile AKTS anketlerinin  uygulanması ve değerlendirilmesi konularında bilgi paylaşımı yapılmıştır. Bologna süreci çalışmalarının zamanında ve sağlıklı yürütülmesi amacıyla Bologna Koordinatörlüğü tarafından önerilen, Bologna Süreci Birim Sorumlusu, Birim Çalışma Grubu Üyesi ve Öğretim Elemanlarının görev tanımları 11 Şubat 2011 tarihinde yapılan Bologna Süreci Koordinasyon Kurulu'nda kabul edilmiştir.

Bologna Süreci Koordinatörlüğü  tarafından
üniversitemizin Bologna Süreci eylem planı çerçevesinde düzenlenen Kurumsal Eğitim Çalıştayının ikincisi (Bologna Süreci Kurumsal Eğitim Çalıştayı II: Uygulamalı Program Çıktıları ve Öğrenme Çıktıları Hazırlama Eğitimi) 21 Şubat  2011 tarihinde Atatürk konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Üniversitemiz  Rektörü Prof. Dr. İsrafil KURTCEPHE'nin açılış konuşmasıyla başlayan çalıştayda, İstanbul Teknik Üniversitesi  Öğretim üyesi ve Bologna uzmanı Prof. Dr. Lerzan ÖZKALE tarafından  ilk oturumda "Program Çıktıları ve Öğrenme Çıktıları Hazırlama" konusunda  bilgi verilmiştir. İkinci oturumda ise Program ve Öğrenme çıktılarına  örnekleri verilerek  Bologna süreci uyum çalışmalarına yönelik sorunlar tartışılmıştır. Çalıştaya üniversitemizin Akademik Birim yöneticileri ve Bologna Süreci Organizasyonunda görev alan  öğretim elemanları katılmıştır.

Bologna Sürecine uyum çalışmaları kapsamında planlanan iş takvimi çerçevesinde tüm Birimlerce AKTS anketi ve paydaş görüşleri ile ilgili çalışmalar 28 Şubat 2011 tarihi itibariyle  tamamlanmıştır. Bologna Süreci, Müfredat Revizyonu, AKTS  ve Paydaş anketlerinin  uygulanması ile  değerlendirilmesi konularında üniversitemiz Birimlerinde yapılan bilgi paylaşımı toplantıları 2 Mart 2011'de  yapılan MEYOK  toplantısı ile tamamlanmıştır. Bologna Sürecine uyum çalışmaları kapsamında  Birimlerin hazırlamakla yükümlü olduğu "program yeterlilikleri ve ders öğrenme kazanımlarının" sunuluş biçiminin tüm Birimlerde ortak olmasını sağlamak üzere, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen Rektörlük, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu, Bölüm/Program/Anabilim Dalı ve Ders Bilgi Paketi Şablonları, 4 Mart 2011 tarihli Koordinasyon Kurulunda karara bağlanarak, aynı gün Bologna Süreci Koordinatörlüğü web sayfasında yayımlanmıştır.  Koordinasyon Kurulunda ayrıca Öğrenci Konseyi Başkanı’nın Bologna Süreci çalışmaları kapsamındaki görev tanımı karara bağlanmıştır.

Bologna Süreci Koordinatörlüğü  tarafından üniversitemizin Bologna Süreci eylem planı çerçevesinde düzenlenen Kurumsal Eğitim Çalıştayının üçüncüsü (Bologna Süreci Kurumsal Eğitim Çalıştayı III: Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Kazanımları Hazırlama Eğitimi) 10 Mart 2011 tarihinde Atatürk Konferans Salonu'nda  gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu eğitim  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı   ve Bologna uzmanı Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE tarafından verilmiştir. Üniversitemizin Bologna Sürecine uyum çalışmaları kapsamında planlanan iş takvimi çerçevesinde Birimlerce  her bir eğitim derecesi (önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora dereceleri için ayrı olarak) için "Program Yeterlilikleri" hazırlanması  ile  ilgili çalışmalar 11 Mart 2011 tarihi itibariyle  tamamlanmıştır.


Bologna Süreci Koordinatörlüğü iş paketi ve eylem planı doğrultusunda 12 Mart 2011 tarihi itibariyle üniversitemiz Birimlerinde öğrenme kazanımlarının ve ders bilgi paketinin hazırlanmasına başlanılmıştır. 15 Nisan 2011 tarihinde tamamlanması planlanan bu çalışmalar için gerekli Şablonlar ve Kılavuz Bologna Süreci Koordinatörlüğü web sayfasında kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Bologna Süreci uyum çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik olarak Üniversitemiz Enstitü Müdürleri, Yabancı Diller Yüksekokulu ve Bölüm Başkanlıkları ile bilgi paylaşımı toplantıları yapılmıştır.   Meslek Yüksekokulları Programlarının Bologna Sürecine uyum çalışmalarında koordinasyonu sağlamak üzere "Meslek Yüksekokulları Koordinatörü" görevlendirilmiştir. Ayrıca Bologna süreci uyum çalışmalarında Birimler tarafından yapılan Müfredat  Revizyonu çalışmalarına danışmanlık  yapmak üzere Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan  "Program Geliştirme ve Ölçme-Değerlendirme (PGÖD) Komisyonu" kurulmuştur. 23 Mart 2011 tarihinde Bologna  Süreci kapsamında yapılan çalışmaların  değerlendirmesinin yapılması ve 2011 yılı BEK Raporunun  hazırlık  çalışmalarının tartışılması  için  BEK toplantısı yapılmıştır.

Bologna Süreci Koordinatörlüğü (BSK) tarafından Akdeniz Üniversitesinin Diploma Eki (DE) Etiketi başvurusunda bulunmasına yönelik olarak "DE Etiketi Başvurusu Eylem Planı ve Rehberi" hazırlanmıştır. DE  Rehberi 25 Mart 2011 tarihinde yapılan BS Koordinasyon Kurulunda BS Koordinatörü Prof.Dr. Burhan ÖZKAN tarafından kurul üyelerine sunulmuştur. Koordinasyon Kurulu  “DE Etiketi  Rehberinin etkin bir şekilde uygulanması için Birimler bazında görevlendirmeler yapılmasını ve ilgili Birimlerin  eşgüdüm içinde çalışmalarını kararlaştırmıştır. Ayrıca Koordinasyon Kurulunda PGÖD Komisyonunun görev tanımı kabul edilerek Komisyonunun, Birimler tarafından hazırlanan program yeterlilikleri ve öğrenme kazanımlarını örnekleme yaparak kontrol etmesini ve yapılan değerlendirmelerin haftalık raporlar şeklinde BSK' ye sunulması benimsenmiştir.

1 Nisan 2011 tarihinde yapılan Koordinasyon Kurulunda, PGÖD Komisyonunun Program yeterlilikleri/öğrenim kazanımları konusundaki çalışma sonuçlarının BSK tarafından ilgili Birimler ile paylaşılması benimsenmiştir. BS Koordinatörü Prof. Dr. Burhan ÖZKAN  08 Nisan 2011 tarihinde Ulusal Ajans tarafından Ankara'da düzenlenen DE Etiketi Çalıstayına katılmıştır. 15 Nisan 2011 tarihinde  üniversitemiz Birim yöneticilerine yönelik DE Etiketi konusunda BS Koordinatörü Prof. Dr. Burhan ÖZKAN tarafından kapsamlı bir sunum yapılmıştır. Bahar dönemi AKTS Anketleri uygulamasının BSK tarafından daha önce hazırlanmış olan BS eylem planına göre 11-18 Nisan  2011 tarihleri arasında yapılmıştır.

 

Üniversitemizdeki uluslararasılaşma faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 12.09.2012 tarih ve 39/405 sayılı Üniversite Yönetim Kurulu Kararı gereğince Bologna Koordinatörlüğü, Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü, ve Farabi Koordinatörlüğü birimleri “Uluslararası İlişkiler Ofisi” adı altında ortak bir çatıda yeniden yapılandırılmıştır. Böylece Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları, Bologna Süreci, AB Gençlik Programları, IAESTE, Ortak Diploma Programları ve diğer uluslararasılaşma faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler Uluslararası İlişkiler Ofisi çatısı altında yürütülecektir.

 

Bu kapsamda bugüne kadar Bologna Süreci çalışmalarının üniversitemizin tüm Birimlerinde etkin ve sürdürülebilir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla 8 Aralık 2010 tarihinde oluşturulan Bologna Koordinatörlüğü (ABKO) tarafından yürütülen Bologna Süreci faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemler Uluslararası İlişkiler Ofisi çatısı altında yürütülmeye devam edecektir. Daha önce Bologna Koodinatörlüğü bünyesinde oluşturulan ve Kurul Başkanı tarafından haftalık olarak toplanan Bologna Süreci Koordinasyon Kurulu ise çalışmalarını Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Kurulu (UİK) bünyesinde sürdürecektir.

 

Sayfa Özeti: Hakkımızda

Anahtar Kelimeler: