Akdeniz Üniversitesi

Rektörümüzün Mesajı

Değerli Akdeniz Üniversiteliler,

İnsanlık tarihi köklü bir değişim sürecinden geçmektedir. Geçtiğimiz yüzyılın son çeyreğinde bir yandan ekonomik ve sosyal alanda sınırlar aşılırken, diğer yandan bilgi üretme ve yayma, bireysel beceri ve yeterlilik geliştirme toplumların uluslararası alanda rekabet güçlerini belirleyen temel faktörler olarak tanımlanmaya başlamıştır. Hiç kuşkusuz bu değişim sürecinin yönetilmesinde yükseköğretim kurumlarına önemli görevler düşmektedir.  Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet işlevlerini yerine getirirken yükseköğretim kurumlarının değişimi öncelikle kendisinden başlatması beklenmektedir. Bu çerçevede Bologna Süreci, değişen ihtiyaçlara cevap vermek üzere yükseköğretimin yeniden yapılandırılması amacıyla başlatılan ve karşılaştırılabilir, rekabetçi ve şeffaf bir Avrupa Yükseköğretim Alanı’nın oluşturulmasını hedeflemektedir. Bu değişim hareketi 10 temel ilke ve bir dizi araç çerçevesinde şekillenmektedir. Halen 48 ülkenin taraf olduğu Bologna Sürecine Türkiye 2001 yılında dahil olmuştur.  Akdeniz Üniversitesi, 2010 yılı Aralık ayında açıkladığı Bologna Süreci Stratejisi ve Eylem Planı ile eğitim programları ve kalite geliştirme çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla sürdürme, dünya üniversitesi olma yolunda hızla ilerleme, Avrupa Yükseköğretim Alanı’nda önemli bir aktör olarak rol alma azmi ve kararlılığı içinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Değerli Akdeniz Üniversiteliler bu yolda hepimize önemli görevler düşmektedir.  Her birimizin üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getireceğine inancım tamdır.

Sevgi ve saygılarımla
Prof. Dr. Mustafa ÜNAL

Rektör

Sayfa Özeti: Rektörün Mesajı

Anahtar Kelimeler: