Akdeniz Üniversitesi

Öğrenci Konseyi Başkanı Görev Tanımı

Tanımı: Öğrenci Konseyi Başkanı; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun, Üniversitelerarası Kurula verdiği yetkiye dayanarak hazırlanan Üniversiteler Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 2. maddesiyle tanımlanan öğrenciyi ifade eder

Öğrenci Konseyi Başkanının Görevleri:

  • Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) toplantılarına katılmak,
  • Katılımcı bir yaklaşımla üniversitemiz Bologna süreci çalışmalarına katkıda bulunmak,
  • Koordinasyon Kurulu kararlarının üniversitemiz öğrencilerine duyurulması amacına yönelik olarak Öğrenci Konseyi üyeleri ile birlikte işbirliği ve iletişim stratejisi geliştirmek,
  • Üniversitemiz öğrencilerini Bologna Süreci çalışmaları kapsamında yurt içi ve yurt dışında temsil etmek,
  • Kurumsal eylem planına ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak.

Çıktılar:

  • Avrupa Yükseköğretim Alanı normlarına uygun Dersler kataloğu
  • Öğrenci Etkinlikleri

Beklenen Etki / Performans Göstergesi:

Bologna Süreci çalışmalarının Akdeniz Üniversitesi öğrencileri tarafından içselleştirilmesi Öğrenci Konseyi Başkanının çalışmaları sonucunda açığa çıkması beklenen etkidir. Üniversitemiz Öğrencilerinin Bologna Süreci eylemlerine (eğitimler, bilgilendirme toplantıları, anket uygulamaları, vs.) katılımı Öğrenci Konseyi Başkanı için başarı göstergesidir.

Çalışma Düzeni ve Takvimi:

Öğrenci Konseyi Başkanı, Bologna Eşgüdüm Komisyonunun doğal üyesidir. Bologna Süreci çalışmaları kapsamında Akdeniz Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı BEK Başkanına karşı sorumludur. Öğrenci Konseyi Başkanı; Bologna Süreci Koordinasyon Kurulunun oluşturduğu örgütlenme ve çalışma düzenine uygun hareket eder. Öğrenci Konseyi Başkanı;  BEK Başkanlığına ilave olarak sırasıyla Bologna Süreci Kurum Koordinatörlüğü, Koordinasyon Kurulu, Bologna Süreci Alt Kurulları, ilgili akademik Birimler, Sağlık, Kültür ve Spor  Dairesi Başkanlığı; Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ve Öğrenci Konseyi Yönetmeliğinin 2. maddesinde yer alan tüm öğrenci temsilcileri ile eşgüdüm içinde çalışır.

İzleme ve Değerlendirme:

Öğrenci Konseyi Başkanı, Bologna Sürecine ilişkin yaptığı toplantıları kayıt altına almak ve arşivlemekle yükümlüdür. Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanı, Bologna Süreci çalışmalarına yönelik görüş bildirmek üzere, BEK Başkanı tarafından Bologna Süreci Koordinasyon Kurulu toplantısına davet edilebilir. Çalışmalara ilişkin görüş bildirmek üzere bizzat kendisi toplantı talep edebilir.

 

Sayfa Özeti: Konsey Başkanı Görev Tanımı

Anahtar Kelimeler: