Akdeniz Üniversitesi

BS Koordinasyon Kurulu Kararları / Toplantı Tutanağı (27 Ocak 2012)

Akdeniz Üniversitesi

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

BOLOGNA KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

KARARLARI / TOPLANTI TUTANAĞI

Karar /
Tutanak No :
2012/002
Tarih :
Saat :

27 Ocak 2012
09:00-10:30

Bologna Süreci
İlgi :
 
Bologna YıldızıBologna Yıldızı

Kararlar / Tutanak:
Bologna Süreci Koordinasyon Kurulu, 27 Ocak 2012 Cuma günü, 09:00-10:30 saatleri arasında, Senato Salonunda, Kurul Başkanı Prof. Dr. Muharrem Certel başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda ilk olarak 30 Ocak 2012 tarihinde yapılacak olan BEK Toplantısının gündemi ile ilgili ikinci gündem maddesi olarak ise “Akdeniz Üniversitesi 2012 yılı AKTS Eylem Planı” konusu ile ilgili görüşülmüştür. Toplantıda üçüncü gündem maddesi olarak Bologna Koordinatörlüğü ve Kalite Yönetim Birimi Koordinasyonunda Bahar yarı yılında düzenlenecek olan AKTS Anketi ile Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketleri ile ilgili Bilgi Paylaşımı Toplantıları konusunda görüşme yapılmıştır. Toplantı BS Uyum Çalışmalarının Genel Değerlendirilmesinin yapılması ile sona ermiştir.
Bu kapsamda;
1. 30 Ocak 2012 tarihinde yapılacak olan BEK Toplantısının aşağıdaki gündem maddeleri kapsamında yapılmasına;
a. Bologna Süreci Uyum çalışmaları hakkında bilgilendirme ve bilgi paylaşımı,
b. YÖK’e gönderilecek olan 2011-2012 eğitim-öğretim yılı Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) listesi ile ilgili görüşme,
c. 2012 Yılı AKTS Etiketi Başvurusu Eylem Planı konusunda bilgi verilmesi,
2. Üniversitemizin 2012 yılı AKTS Etiketi Başvurusu için Bologna Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan “Akdeniz Üniversitesi 2012 yılı AKTS Eylem Planı” ile ilgili olarak,
a. Söz konusu Eylem Planının Koordinasyon Kurulu üyelerine mail yoluyla gönderilmesine ve bir sonraki BS Koordinasyon Kurulu Toplantısında değişiklik önerilerinin ele alınarak karara bağlanmasına,
b. “Akdeniz Üniversitesi 2012 yılı AKTS Eylem Planı”nın bir sonraki Koordinasyon Kurulu’nda karara bağlanılmasını müteakip Senato Kurulu gündemine alınmasına ve Senatörlere sunum yapılmasına,
c. Rektörlük üst yönetimi tarafından AKTS Etiketi başvuru çalışmalarında başta, Bologna Koordinatörlüğü, Dış ilişkiler Birimi, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Yabancı Diller Yüksekokulu Bilgi İşlem Daire Başkanlığı olmak üzere önemli aktörlerle eşgüdüm sağlanmasına, görev taksimi yapılmasına ve başvuru öncesinde kurumsal mutabakatın sağlanmasına,
d. AKTS Etiketi çalışmalarının müfredat revizyonu ve diploma eki etiketi çalışmaları ile birlikte ele alınmasına ve bir bütün olarak uygulamanın takibinin yapılmasına,
e. Bu bağlamda birimlerin Rektörlük tarafından ziyaret edilerek başvuru hazırlık çalışmalarında aksayan yönlerin tespit edilmesine ve birimlerle beraber ortaklaşa çözüm önerileri geliştirilmesine,
f. “2012 yılı AKTS Eylem Planı” kapsamında Birimlerin sorumluluk alanlarına giren konulara ilişkin bir “AKTS Etiketi Başvuru Çalışmaları Kontrol Listesi” oluşturulmasına ve kontrol listesinin birim yöneticileri tarafından takibinin yapılmasına,
g. Tüm sorumluluk sahibi birimlerin Eylem Planı takviminde öngörülen iş ve işlemleri tamamlaması durumunda 18 Mayıs 2012 tarihi itibariyle tüm çalışmaların tamamlanmasına ve 1 Haziran 2012 tarihinde AKTS Etiketi Başvuru dosyasının standart başvuru formu ve eki belgeler ile Ulusal Ajansa gönderilmesine,
3. AKTS Etiketi Başvurusu sürecinde Dış İlişkiler Birimi ile etkin bir çalışma temposu yakalamak zorunluluğu oması nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörü Uzman Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı GÜÇ’ün AKTS Etiketi ile ilgili konularda BS Koordinasyon Kurulu Toplantılarına katılmasına,
4. BS Bilgi Paketi Şablonlarından A-B-C-D-E ve F Tablolarının yeni e-Akdeniz Otomasyon Sistemi yazılımı üzerinde tanımlanmış olmasından dolayı söz konusu alanlara birimler tarafından veri girişinin yapılması işlemlerinin tamamlanmasına,
5. BS Bilgi Paketi Şablonlarından eksik olan Bölüm/Program Dersleri-Program Yeterlilikleri İlişkilendirme Tablosu (G)’nun ivedilikle otomasyon alt yapısına dahil edilmesine,
6. BS Bilgi Paketi Şablonlarını tamamlamamış birimlerin tespiti işlemlerine Bahar Dönemi öğrenci kayıtları kapsamındaki Ekle-Sil döneminin (6-7 Şubat 2012) hemen sonrasında başlanılmasına ve eksikleri olan birimlere uyarı yazısı gönderilmesine,
7. BS Bilgi Paketi Şablonlarının tamamlanması ile ilgili son durumun Rektörlük üst yönetimine bir rapor ile arz edilmesine,
8. Bologna Koordinatörlüğü ve Kalite Yönetim Birimi Koordinasyonunda Bahar yarı yılında düzenlenecek olan AKTS Anketi ile Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketleri ile ilgili Öğrencilere yönelik Bilgi Paylaşımı Toplantıları ile ilgili olarak;
a. Öğrenci Konseyi ile Bologna Koordinatörlüğünün bir toplantı yapmasına ve AKTS Anketi ile Öğretim Elemanı ve Ders Değerlendirme Anketleri ile ilgili bilgilendirme şeklinin nasıl olacağı ile ilgili ortak bir hareket tarzı belirlenmesine,
b.Bu kapsamda bilgilendirmenin birim panolarında afişlerin asılması, poverpoint sunum şeklinde birimlerdeki TVler yoluyla yapılması, internet üzerinden eğitim videosu şeklinde yayınlanması, Öğrenci Konseyi facebook adresi kullanılarak duyuru yapılması, öğretim elemanlarının AYS Sisteminin devreye girmesinin ardından derslerde öğrencilere yönelik bilgilendirme yapması yöntemlerinden hangisinin kullanılacağının belirlenmesine ve söz konusu toplantı sonrasındaki ilk BS Koordinasyon Toplantısında karara bağlanılmasına karar verilmiştir.

Katılımcılar:
Prof. Dr. Muharrem Certel
Prof. Dr. Burhan Özkan
Prof. Dr. İsmail Üstünel
Prof. Dr. Bülent Topçuoğlu
Doç. Dr. Bahattin Özdemir
Yrd. Doç. Dr. Sibel Aykın (Katılmadı)
Yrd. Doç. Dr. Barış Günay (Katılmadı)
Öğr. Gör. Serhan Yaylacı
Uzm. Emel Kahraman
Uzm. Cem Sakarya (Katılmadı)
Dilek Sarı 

Related Contents

Page Summary: BS Koordinasyon Kurulu Kararları / Toplantı Tutanağı (27 Ocak 2012)

Keywords: