Akdeniz Üniversitesi


Eğitimde Yeniden Yapılanma: Öğrenen Kampüs

Üniversitemizde Bologna Süreci çalışmalarını  koordine etmek üzere 24 Aralık 2010 tarihinde Bologna Süreci Koordinatörlüğü  (ABKO) oluşturulmuştur.  Bologna Süreci Koordinatörlüğü tarafından  katılımcı bir yaklaşım gözetilerek önerilen Bologna Süreci organizasyon yapısına göre üniversitemizin tüm akademik Birimlerinde  yürütülecek olan  Bologna Süreci uyum çalışmalarında 651 pozisyon bulunmakta olup üniversite genelinde toplam  451 kişi görev almıştır.

24 Aralık 2010 tarihinde yapılan Bologna Eşgüdüm Komisyonu toplantısında Bologna Süreci Stratejisi” ve “Eylem Planı” kabul edilmiştir. Toplantıda ayrıca Bologna Eşgüdüm Komisyonu üyeleri yenilenerek, Bologna Sürecinin temel alanlarını oluşturan “Yeterlilikler Çerçevesi”, “Diploma ve Derecelerin Tanınması”, “Kalite Güvencesi” ve “Öğrenci Katılımı ve Sosyal Boyut” konularında üniversitemizdeki çalışmalara öncülük edecek Birim Koordinatörleri, Alt Kurul Üyeleri ve  Koordinasyon Kurulu Üyeleri belirlenmiştir.

Bologna  Süreci Koordinatörlüğü kurumsallaşmayı takiben,  Bologna Süreci  Uyum çalışmalarında  yer alan tüm Kurulların ve Birim Koordinatörlerinin "Görev tanımları "nın  belirlenmesi ve Akdeniz Üniversitesi Bologna Süreci Koordinatörlüğü web sitesinin hazırlanması çalışmalarına öncelik vermiştir.  Bologna Süreci Koordinatörlüğü web sayfası; Bologna Sürecine ilişkin bilgilerin bulunabileceği, üniversitemizde Süreç ile ilgili yürütülen tüm çalışmaların, toplantılarda alınan kararların/tutanakların yer aldığı şeffaflık, görünürlük ve   dinamik bir veri tabanı işlevi görme esasına  göre tasarlanmıştır.

Bologna Süreci Koordinatörlüğü tarafından “Yeterlilikler Çerçevesi”, “Diploma ve Derecelerin Tanınması”, “Kalite Güvencesi Sistemi”, “Öğrenci Katılımı ve Sosyal Boyut” Alt Kurullarının kendi özel alanlarına yönelik görüş ve önerilerde bulunan ihtisas komisyonları şeklinde çalışması öngörülmüştür.  Bologna Süreci Koordinatörleri ile Alt Kurulların başkanlar düzeyinde temsil edildiği  Koordinasyon Kurulu tabandan gelen önerilerin karara bağlandığı bir mercidir. Bologna Eşgüdüm Komisyonu Bologna uzmanları havuzu niteliğindedir. Bologna Süreci Koordinatörlüğü ise Akdeniz Üniversitesi Bologna Süreci stratejisinin oluşturulduğu Rektörlük Birimidir.

Akdeniz Üniversitesi Bologna Süreci eylem planının ilk adımını oluşturan kurumsal Eğitim Çalıştayı Bologna Süreci Koordinatörlüğü  tarafından 13 Ocak 2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Üniversitemizin  Akademik Birim yöneticilerinin ve Bologna Süreci Uyum çalışmalarında görev alan  öğretim elemanlarının katıldığı çalıştayda “Bologna Süreci ve Yükseköğretim Sistemindeki Gelişmeler” ile “Yükseköğretim Sisteminde Kalite Güvencesi Süreci” konuları tartışılmıştır.

Bologna Koordinatörlüğü tarafından Müfredat Revizyonu iş paketleri oluşturulmuş ve ayrıntılı eylem planı çıkarılmıştır. Koordinatörlük tarafından proje yönetimi mantığı yaklaşımına göre yürütülen Akdeniz Üniversitesi Bologna Süreci iş paketleri ve eylem planına göre  tüm akademik Birimlerde Müfredat Revizyonu çalışmalarının 13 Mayıs 2011 tarihine kadar  tamamlanması gerekmektedir.

Bologna Süreci uyum çalışmalarının en önemli aktörlerinden birisi olan öğrenciler için Bologna Koordinatörlüğü web sayfasında "Öğrenci Köşesi" açılmıştır. Öğrenci köşesinde Bologna Süreci  ile ilgili öğrencilere  yönelik  bilgilendirme yapılması  ile  öğrencilerin görüş ve önerilerinin alınması amaçlanmıştır. Ayrıca  "Öğrenen Kampüs" anlayışından hareketle Bologna süreci ve öğrenciler açısından önemi, AKTS anketleri konularında üniversitemiz öğrencilerine yönelik olarak 11 ve 14 Şubat 2011 tarihlerinde bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Bologna  Süreci Koordinatörlüğü tarafından  7-11 Şubat 2011 tarihleri arasında Üniversitemiz  Birimleri ziyaret edilerek Bologna Süreci, Müfredat Revizyonu ayrıntılı iş takvimi ve iş paketleri ile AKTS anketlerinin  uygulanması ve değerlendirilmesi konularında bilgi paylaşımı yapılmıştır. Bologna süreci çalışmalarının zamanında ve sağlıklı yürütülmesi amacıyla Bologna Koordinatörlüğü tarafından önerilen, Bologna Süreci Birim Sorumlusu, Birim Çalışma Grubu Üyesi ve Öğretim Elemanlarının görev tanımları 11 Şubat 2011 tarihinde yapılan Bologna Süreci Koordinasyon Kurulu'nda kabul edilmiştir.

Üniversitemizin Bologna Süreci eylem planı çerçevesinde düzenlenen Kurumsal Eğitim Çalıştayının ikincisi (Bologna Süreci Kurumsal Eğitim Çalıştayı II: Uygulamalı Program Çıktıları ve Öğrenme Çıktıları Hazırlama Eğitimi) 21 Şubat  2011 tarihinde Atatürk konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya üniversitemizin  Akademik Birim yöneticileri ve Bologna Süreci uyum çalışmalarında görev alan  öğretim elemanları katılmıştır.

Bologna Sürecine uyum çalışmaları kapsamında  Birimlerin hazırlamakla yükümlü olduğu "program yeterlilikleri ve ders öğrenme kazanımlarının" sunuluş biçiminin tüm Birimlerde ortak olmasını sağlamak üzere, Rektörlük, Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Konservatuar/Meslek Yüksekokulu, Bölüm/Program/Anabilim Dalı ve Ders Bilgi Paketi Şablonları, 4 Mart 2011 tarihli Koordinasyon Kurulunda karara bağlanarak, aynı gün Bologna Süreci Koordinatörlüğü web sayfasında yayımlanmıştır.  Koordinasyon Kurulunda ayrıca Öğrenci Konseyi Başkanı’nın Bologna Süreci çalışmaları kapsamındaki görev tanımı karara bağlanmıştır.

Bologna Süreci Koordinatörlüğü  tarafından üniversitemizin Bologna Süreci eylem planı çerçevesinde düzenlenen Kurumsal Eğitim Çalıştayının üçüncüsü (Bologna Süreci Kurumsal Eğitim Çalıştayı III: Program Yeterlilikleri ve Öğrenme Kazanımları Hazırlama Eğitimi" 10 Mart 2011 tarihinde  gerçekleştirilmiştir. Sözkonusu eğitim  Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı   ve Bologna uzmanı Prof. Dr. Gönül AKÇAMETE tarafından verilmiştir.

Bologna Süreci uyum çalışmaları kapsamında hazırlanacak olan Ders bilgi paketi Şablonları ve Kılavuz Bologna Süreci Koordinatörlüğü web sayfasında kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Üniversitemiz Birimleri tarafından yapılacak Müfredat  Revizyonu çalışmalarına danışmanlık  yapmak üzere Üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir Program Geliştirme ve Ölçme-Değerlendirme Komisyonu kurulmuştur.  Bologna  Süreci kapsamında yapılan çalışmaların  değerlendirmesini yapmak ve 2011 yılı BEK Raporunun  hazırlık  çalışmaları için 23 Mart 2011 tarihinde  BEK toplantısı yapılmıştır.

Sayfa Özeti: Eğitimde Yeniden Yapılanma

Anahtar Kelimeler: