Akdeniz Üniversitesi

Antalya School of Health

  • Obstetrics and Gynecology Nursing (MSc) (PhD)
  • Psychiatric Nursing (PhD)
    *Mental Health and Psychiatric Nursing (MSc)
  • Medical Nursing (MSc)
  • Pediatric Nursing (MSc)

 

 

  • Surgical Nursing (MSc)

 

 

  • Public Health Nursing (MSc)

 

 

  • Nursing Management (MSc)